Anasayfa Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlama Metni

Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlama Metni

Aris Madencilik Anonim Şirketi olarak Anayasada  bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınmasıbizim açımızdan büyük önem taşımaktadır. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin Anayasanın 20. maddesi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca korunması ve bu bilgilerin KVKK’ ya uygun kullanımı en önemli önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Bundan dolayı kişisel verilerin işlenmesi işlemlerini ve bu konudaki haklarınızı size daha ayrıntılı açıklamak istiyoruz.

            6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile herkes kendisi ile ilgili bilgi ve verilerin korunması hakkına sahiptir . Anayasal bir hak olarak düzenlenen kişisel verilerin korunması konusunda şirketimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait tüm kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “KVKK” na uygun olarak işlenerek korunmasına çok büyük önem vermekteyiz. Bu bilinçle Veri Sorumlusu olarak, bu kapsamdaki yükümlülüğümüzü aşağıda belirttiğimiz üzere mevzuatta belirtilen emredici hükümler çerçevesinde yerine getirmekteyiz.

a) Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları;

            Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet, ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle, şirketimiz ve bağlı internet sitesi ve benzeri araçlarla sözlü yazılı veya elektronik olarak toplanmaktadır. Söz konusu verileriniz şirketimiz faaliyetlerinin yerine getirilmesinde KVKK’ nun 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verileriniz:
 

Kimlik Veriniz: Ad, soyad, anne - baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, TC kimlik no, vb.

İletişim Veriniz: Adres no, e-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi , telefon no, vb.

Lokasyon Veriniz: Bulunduğu yerin konum bilgileri,

Hukuki İşlem Veriniz: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler, vb.

Fiziksel Mekan Güvenliği Veriniz: Kamera kayıtları v.b.

Görsel Ve İşitsel Kayıtlar: Görsel ve işitsel kayıtlar v.b.

Sağlık Bilgileriniz: Akciğer grafisi, Solunum fonksiyon testi, EKG

 

İşlenme Amaçları:
 

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

• Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

• İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

• Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

• Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

amaçları kapsamında KVKK’ nın 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.


b) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği;
 

            Toplanan kişisel verileriniz; Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde bu açıklamada ve a bendinde belirtilen amaçlarla aktarılabilecektir.

c) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi;
 

            Şirketimiz kişisel verilerinizi işlerken hukuka ve dürüstlük kuralına riayet ederek verilerin doğru olmasına, işlemin kapsamı dışında kullanılmamasına, meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesine, verilerin güncel tutulmasına ve hedeflenen amaç için gereken makul süre kadar muhafaza edilmesine dikkat etmektedir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu açıklamanın 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekteve aktarılabilmektedir.

d) Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları;

            Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz halinde Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
 

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


6698 Sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yer alan bu haklarınızı kullanmak için “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile şirketimizin Çiftlikköy Mah.32182 Sk. Ekinci Boyut 34 Sit. No:2/18 Yenişehir/Mersin adresine yazılı olarak veya şirketimizin arismadencilik@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine güvenli elektronik imza veya mobil imzanız ile iletebilirsiniz. İletilen talep doğrultusunda, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde ücretsiz olarak cevap verilecektir. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ”in ücret başlıklı 7. Maddesine göre işlem yapılacaktır.
 

e) Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler
            Mevzuat kapsamında değişiklik olması halinde söz konusu değişiklikler konusunda internet sitemizde gerekli açıklamalar yapılacak olup sitemizi ziyaret etmenizi öneriyoruz.


Kurum:Aris Madencilik A.Ş.
Ticaret Odası : MERSİN TİCARET ODASI
Ticaret Sicil Numarası: 55541

Genel Müdürlük Adresi: Çiftlikköy Mahallesi 32182. Sk. Ekinci Boyut 34 Sit. No : 2/18 Yenişehir / MERSİN

Telefon: 0324 503 38 52